Witamy na stronie Open Mind Swarzędz

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Język angielski
Klasy II i II szkoły podstawowej :

Smiles”
Autor: Jenny Dooley, Virginia Evans
Wydawnictwo: Express Publishing

Charakterystyka serii:

 • Uczy przez zabawę, oferując szerokie spektrum różnorodnych ćwiczeń, historyjek w formie komiksu, melodyjnych piosenek, rymowanek, projektów, prac plastycznych itp.
 • Wspiera emocjonalny i społeczny rozwój dziecka, a także budzi pasję uczenia się.
 • Umiejętnie integruje naukę języka angielskiego z treściami z innych obszarów nauczania .
 • W interesujący dla uczniów sposób wprowadza elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych.
 • Promuje czytanie dla przyjemności poprzez historyjki obrazkowe oparte na motywach baśni z różnych stron świata.
 • Zachęca uczniów do samodzielnej oceny postępów i uczy samodzielności.
 • Ułatwia naukę słówek dzięki minisłowniczkom obrazkowym zamieszczonym na początku każdego modułu oraz słowniczkowi na końcu podręcznika.
 • Uwrażliwia na sprawy związane z ochroną środowiska naturalnego.
 • Piękna, bajecznie kolorowa szata graficzna (zarówno w podręczniku, jak i zeszycie ćwiczeń) zachęca do nauki.

Klasy IV – VII szkoły podstawowej:

Right On”

Autor: Jenny Dooley

Wydawnictwo: Express Publishing

Charakterystyka serii:

 • Uporządkowana struktura podręcznika sprzyja systematycznej pracy.
 • Spiralny model nauczania pozwala płynnie rozwijać umiejętności językowe na coraz wyższym poziomie.
 • Ciekawe teksty odpowiadają zainteresowaniom uczniów, co motywuje ich do nauki.
 • Ramki z nowym słownictwem, strukturami leksykalno-gramatycznymi i krótkimi objaśnieniami gramatycznymi ułatwiają opanowanie materiału.
 • Duży wybór zadań (uwzględniających różne style uczenia się) pozwala na gruntowne przećwiczenie i utrwalenie zagadnień leksykalno-gramatycznych oraz zintegrowane rozwijanie kluczowych umiejętności językowych.
 • Systematyczne powtórki w formie ćwiczeń kontrolnych i ramki zatytułowane Now I can pozwalają uczniowi samodzielnie oceniać postępy po każdym module.
 • Cenne porady pomagają poznać i stosować odpowiednie techniki uczenia się.
 • Zadania typu projekt rozwijają samodzielność i kreatywność ucznia, a także zachęcają go do poszukiwania informacji w różnych źródłach.
 • Sekcje CLIL pozwalają na jednoczesne nauczanie języka i rozwijania wiedzy z innych dziedzin, uświadamiając uczniom, że język angielski jest narzędziem, które pomaga w poznawaniu świata.
 • Ramki Culture Spot zwracają uwagę na elementy brytyjskiej kultury i zachęcają do poznawania kultury własnego kraju w szerokim kontekście.
 • Sekcje Presentation Skills kształcą umiejętność przygotowania prezentacji i przemawiania publicznie, a także budują pewność siebie i pozwalają przezwyciężyć tremę przed wypowiadaniem się w języku obcym.
 • Ramki Values umożliwiają wplatanie w tok nauczania elementów wychowawczych i kształtowanie właściwych postaw i zachowań.
 • Sekcja Writing (na końcu podręcznika) pozwala na uporządkowanie wiadomości dotyczących różnych form wypowiedzi pisemnej i wykonanie dodatkowych ćwiczeń w pisaniu.
 • Piosenki uatrakcyjniają lekcje i ułatwia rozwiajanie czterech sprawności językowych.
 • Sekcja z grami planszowymi wprowadza element zabawy.

Klasy VIII

„Egzamin ósmoklasisty. Repetytorium”

Egzamin ósmoklasisty. Practice Tests”

Autor: Jenny Dooley

Wydawnictwo: Express Publishing

Charakterystyka:

Repetytorium:

 • Pozwala skutecznie rozwijać wszystkie umiejętności językowe sprawdzane na egzaminie, tzn.: znajomość środków językowych, rozumienie wypowiedzi, tworzenie wypowiedzi, reagowanie na wypowiedzi i przetwarzanie wypowiedzi.
 • Posiada czternaście tematycznych modułów odpowiada zakresom tematycznym określonych w podstawie programowej: człowiek, miejsce zamieszkania, edukacja, praca, życie prywatne, żywienie, zakupy i usługi, podróżowanie i turystyka, kultura, sport, zdrowie, nauka i technika, świat przyrody, życie społeczne.
 • Zawiera materiał ćwiczeniowy, daje okazję do zapoznania uczniów z różnymi typami zadań, które mogą wystąpić na egzaminie.
 • Obejmuje szeroki wybór zarówno zadań zamkniętych, jak i otwartych. Zadania otwarte mogą okazać się stosunkowo trudne dla ucznia, dlatego warto wykonać ich jak najwięcej przed egzaminem.
 • Przy każdym zadaniu typu egzaminacyjnego informuje, jaka umiejętność językowa jest sprawdzana. Dzięki temu nauczyciel i uczeń mają pewność, że wszystkie testowane na egzaminie umiejętności są systematycznie rozwijane.
 • Przekazuje praktyczne wskazówki, umieszczone w ramkach przy poszczególnych typach zadań.
 • Zawiera sekcje gramatyczne, które zostały wbudowane w strukturę modułów. Sekcje te obejmują teorię gramatyczną wyjaśnianą w języku polskim oraz ćwiczenia. Umieszczenie ich wewnątrz każdego modułu pozwoli na systematyczne powtarzanie struktur gramatycznych, dając nauczycielowi i uczniowi pewność, że wszystkie wymagane na egzaminie zagadnienia zostały powtórzone i przećwiczone.
 • Obejmuje dodatkowy materiał znajdującym się w każdym module. Są one bankiem słów i zwrotów – z polskimi odpowiednikami – należących do określonego zakresu tematycznego.
 • Dysponuje Bankiem funkcji językowych – obszernym zbiorem zwrotów używanych w typowych sytuacjach komunikacyjnych. Jest on bardzo przydatny w kształceniu umiejętności reagowania językowego.
 • Prezentuje Bank wypowiedzi pisemnych – to obszerna sekcja zawierająca szczegółowe omówienie zasad tworzenia wymaganych na egzaminie form wypowiedzi pisemnej, przykłady wzorcowych wypowiedzi oraz dodatkowe ćwiczenia.

Materiał ćwiczeniowy obejmuje:

 • Pięć kompletnych zestawów egzaminacyjnych, z których każdy obejmuje kilkanaście zadań sprawdzających umiejętności językowe z zakresu rozumienia ze słuchu, znajomości funkcji i środków językowych, rozumienia tekstów pisanych oraz tworzenia wypowiedzi pisemnej,
 • Bogaty wybór różnych typów zadań egzaminacyjnych – otwartych i zamkniętych,
 • Dodatkową część z ćwiczeniami pomagającymi w rozwijaniu znajomości środków językowych,
 • Klucz z odpowiedziami do wszystkich zadań, z uwzględnieniem przykładów wypowiedzi pisemnych,
 • Płytę ze ścieżkami dźwiękowymi do zadań dotyczących rozumienia ze słuchu.